หลักสูตรปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 2563 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2561 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 30,000.- 6,000.- 15,000.-
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 30,000.- 6,000.- 15,000.-
13 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
14 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2560 ปริญญาตรี 12,000.- 0.- 6,000.- 0.-
15 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ปริญญาตรี 12,000.- 30,000.- 6,000.- 15,000.-