หลักสูตรปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ภาคปกติ
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ปริญญาตรี ภาคปกติ
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาตรี ภาคปกติ
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี ภาคปกติ
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี ภาคปกติ
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ปริญญาตรี ภาคปกติ
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ภาคปกติ
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปริญญาตรี ภาคปกติ
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
13 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
14 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
15 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
16 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ปริญญาตรี ภาคปกติ
17 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ