การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ” TIPS FOR EFFECTIVE SCIENTIFIC PRESENTATION ” เคล็ด(ไม่)ลับ การนำเสนอผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ”

วันที่ 31 ตุลาคม 2566  รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” TIPS FOR EFFECTIVE SCIENTIFIC PRESENTATION ” เคล็ด(ไม่)ลับ การนำเสนอผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ” มีนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เข้าร่วมกว่า 70 คน ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส   โดย รศ. ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากร วัตุประสงค์ในการจัดบรรยายครั้งนี้  เพื่อเป็นการพัฒนาการนำเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษา ด้านการวิจัยรวมถึงการจัดทำ Presentation ให้มีความน่าสนใจได้ดียิ่งขึ้นและให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกการนำเสนอผลงานของตัวเองอีกด้วย