ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเภทต่างๆดังนี้

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาครัฐ  ได้แก่

 1. ศ. ดร.วุฒิสาร ตันไชย ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4  สาขาวิชาชีววิทยา
 2. คุณโชติ ตราชู   ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7  สาขาธรณีวิทยา
 3. ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 17 สาขาวิชาฟิสิกส์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
1. คุณจินตนา เมฆเสรีกุล ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 สาขาวิชาเคมี

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคพัฒนาธุรกิจ ได้แก่

 1. คุณพิศิษฐ์ บุญจรรยา  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 สาขาวิชาเคมี
 2. คุณมนตรี ธีระกนก  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 สาขาธรณีวิทยา

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาและวิจัย ได้แก่

 1. ศ. ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 สาขาวิชาเคมี
 2. ศ. ดร.สุพิชชา จันทรโยธา  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 สาขาวิชาเคมี
 3. ศ. ดร.สุพจน์ หารหนองบัว  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 สาขาวิชาเคมี
 4. ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 สาขาวิชาเคมี
 5. ศ. ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 12 สาขาวิชาชีววิทยา
 6. ศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 15 สาขาวิชาฟิสิกส์
 7. ศ. ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 19 สาขาวิชาเคมี
 8. ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 19 สาขาวิชาฟิสิกส์
 9. ศ. ดร.วินิช พรมอารักษ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 20 สาขาวิชาเคมี

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่

 1. คุณสุรพล ร่วมพัฒนา  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

https://sac.kku.ac.th/10978?fbclid=IwAR0kHnkaKpPF6VUc5W89s2-he8HNnN0fezhqI44De636YWv7kaGXF8C3WZg