ศฺิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” และ “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00-22.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ ในพิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ” และ “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล

  ในพิธีฯ มีศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัล 5 ท่าน จากศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

    รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ 

      ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7  สาขาวิชาธรณีวิทยา – KKU 16

    รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะ ประจำปี พ.ศ. 2564  ได้แก่ 

      ศ.ดร.สาธิต แซ่จึง  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 22 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ – KKU 25

    รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่

      1. นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9 สาขาวิชาธรณีวิทยา – KKU 18 (ติดภารกิจ)

      2. พ.ต.อ.อาคม เกษร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 12 สาขาวิชาชีววิทยา – KKU 21        

      3. นายศราวุธ อุดมวิริยะเสรี ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 16 สาขาวิชาเคมี – KKU 25 (ติดภารกิจ)

      4. ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 19 สาขาวิชาเคมี – KKU 28

  รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่

       1. ศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 15 สาขาวิชาฟิสิกส์ – KKU 24 (ติดภารกิจ)
       2. รศ.ดร.สาโรช รุจิวรรธน์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 16 สาขาวิชาฟิสิกส์ – KKU 25

            หลังจากนั้น เวลา 18.00 น. เข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 58 ปีแห่งความภูมิใจ” ภายใต้ชื่อ “โฮมแฮง มอดินแดงแห่งความหลัง” ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและผู้ร่วมงาน โอกาสนี้  ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ ที่เข้ารับรางวัลในพิธีดังกล่าวข้างต้นด้วย