นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มีนาคม  2566 เวลา 13.00-14.30 น.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวต้อนรับ  มี ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงษ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณทวี   ขวัญทอง  ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คุณรักเกียรติ  โคตรทุม  ผู้จัดการสาขาขอนแก่น  และคุณพงษ์เทพ  อ่วงอารีย์  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขอนแก่น  ณ ห้องประชุม  1 กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร SC.06  ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นางสาวศิริลักษณ์  กัณหารัตน์     ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาสถิติ
  2. นายศุภณัฐกร  ทบศรี                ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. นางสาวธนัสพร  เหมทานนท์      ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ต่อมา นางสาวศิริลักษณ์  กัณหารัตน์  เป็นตัวแทนนักศึกษา กล่าวคำขอบคุณในการมอบโอกาสทางด้านทุนการศึกษาในครั้งนี้  ซึ่งทุนการศึกษาของ บริษัท  กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นทุนในโครงการ BKI Scholarship ของบริษัท  มอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 2  จนสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี  ตามที่หลักสูตรกำหนด เป็นทุนให้เปล่า และทางบริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วย