ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัล จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ
ที่ได้รับรางวัล จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ  2567

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี  ผลงานวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงเพิ่มความเสถียรทางอุณหภูมิของสมบัติทางไจแอนต์ ไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก กลุ่ม TiO2 โดยอาศัยความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยกึ่งภายในและปัจจัยภายนอก”(Towards Enhanced Temperature Stability of Giant Dielectric Properties of TiO2-based Ceramics: Interrelationship between Quasi-intrinsic and Extrinsic Factors)

สมาชิกทีมผู้ร่วมวิจัยได้แก่

 1. ศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
 2. ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก
 3. ดร.ศุภมาส ด่านวิทยากุล
 4. ดร.พินิจ กิจขุนทด
 5. รศ. ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ
 6. ดร.เจษฎา แม่นยำ
 7. ดร.วัฒนา ตุ่ยไชย
 8. ดร.พรสวรรค์ คำอ่อนสา
 9. ดร.จุฑาพล จำปาแถม
 10. ดร.กัญญาภัค ศิลาแก้ว
 11. ดร.กีรติ มีพร
 12. รศ. ดร.วิยะดา หาญชนะ
 13. รศ. ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กตริกประสิทธิภาพสูงกลุ่ม TiO2 สำหรับประยุกต์เป็น ตัวเก็บประจุไฟฟ้าและใช้งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต”(Giant-Dielectric and Electrical Properties of a Novel High-Performance Dielectric Material of TiO2-Based Ceramics for Applications in Ceramic-Capacitors and High-Dielectric Polymer Ceramic Nanocomposites)
โดย: ดร.วัฒนา ตุ่ยไชย  สำเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์สำหรับการสลายตัวของสารมลพิษ อินทรีย์”(Metal Oxide Photocatalysts for Degradation of Organic Pollutants)
โดย : ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา สำเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ. ดร.สุวัตร นานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ภาพอัลตราซาวน์เพื่อช่วยตรวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีและช่วยวินิจฉัยความผิดปกติ ในช่องท้องส่วนบน” (Artificial Intelligent System for Assistive Screening of Cholangiocarcinoma Risk Group and Assistive Diagnostic Abnormalities in Human Upper Abdominal Via Ultrasound Image Analysis)

สมาชิกทีมผู้ร่วมวิจัยได้แก่
1. ผศ ดร.ธนพงศ์ อินทระ
2. ศ. แพทย์หญิงนิตยา ฉมาดล
3. ศ. นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์
4. อ.ดร. เปรม จันทร์สว่าง
5  ผศ. ดร. อัญชลี เตชะเสน
6. ผศ. นพ.อรรถพล ติตะปัญ
7. นางสาวยุภาภรณ์ วันนา
8. นางสาวกรรณิการ์ วิรัชวา
9. ผศ. พญ.อรุณนิตย์ บุญรอด

โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เป็นประธานในการเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์  ประจำปี 2567  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2667  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร