คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “วิทยาอาสาร่วมใจทาสีเส้นจราจร” ภายใต้โครงการ “6 ทศวรรษคณะวิทยาศาสตร์ 6 ความดีสู่สังคม”

วันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ โดย สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรม “วิทยาอาสาร่วมใจทาสีเส้นจราจร” ภายใต้โครงการ 6 ทศวรรษคณะวิทยาศาสตร์ 6 ความดีสู่สังคม  โดยมี  ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี รศ. ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกันทำกิจกรรม ทาสีช่องจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริเวณ ลานจอดรถหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ 06 ลานจอดรถหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ 05 และลานจอดรถหลังตึกกลม เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น