คณะวิทยาศาสตร์ มอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชา ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2567   สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม คืนสู่เหย้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส มีศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี ได้มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชา ประจำปี พ.ศ. 2567 โอกาสนี้ คุณเกรียงไกร  ฎิระวณิชย์กุล  กรรมการผู้จัดการ Bangkok Molecular Genetics Company Limited นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้มอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ตามรายชื่อดังนี้

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
คุณนิรมล ชาสงวน   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ติดภารกิจ)

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชาเคมี ได้แก่
ผศ. ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้แก่
รศ. ดร.เรณู ทานันท์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มข. (ติดภารกิจ)

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ  ประจำสาขาวิชาชีวเคมี ได้แก่
คุณดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมองค์ความรู้ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ) งานบริหารจัดการองค์ความรู้สร้างสรรค์ สำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ  ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่
คุณรวมทรัพย์ คะเนะดะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ (ติดภารกิจ)

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ  ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แก่
ศ. ดร.ทศวรษ สีตะวัน   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ได้แก่
พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นวท.(สบ 5)  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่
ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ติดภารกิจ)

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำสาขาวิชาสถิติ ได้แก่
คุณสลักจิต นิลประเสริฐศักดิ์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด