คณะวิทยาศาสตร์ มข. รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทจัดการเรียนการสอน
รางวัลหลักสูตรที่มีระบบและกลไก การบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์”

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต
ประเภทจัดการเรียนการสอน
รางวัลผู้สอน ระดับดีเด่น  ได้แก่ รศ. ดร.วัฒนา  พัฒนากูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการวิจัย
รางวัลสถาบันวิจัย ศูนย์วิจัยที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่
ระดับสถาบันวิจัยได้แก่ “สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์”

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย
รางวัลนักวิจัยโดดเด่นด้านการผลิตผลงานตีพิมพ์ Quartile 1
ระดับนักวิจัยอาวุโส ได้แก่ ศ. ดร.ประสิทธิ์  ทองใบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย
รางวัลนักวิจัยโดดเด่นด้านการใช้ประโยชน์ในชุมชน และสังคม
ด้านอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ได้แก่
ศ. ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช  คณะวิทยาศาสตร์