บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.บึงกาฬ โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร และ โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

วันที่ 20-21 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โดยในวันที่ 20 มกราคม 2567 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ พร้อมคณะครู 40 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทย ในหัวข้อ “การสกัดดีเอ็นเอ (Chromosomal DNA) ของแบคทีเรีย”และตรวจคุณภาพด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสง”  สาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ “การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ (DNA plasmid) จากแบคทีเรียและการวิเคราะห์และแยกขนาดของพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส”  ณ อาคาร Sc.07   นักเรียนโรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  พร้อมคณะครู 38  คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและแพลงตอนสัตว์” สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “สารสกัดเพื่อแยกสารอินทรีย์โดยสมบัติกรดเบส” สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ “เศษส่วนคืออะไร” ณ อาคาร Sc.08 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “จุลชีววิทยาของโยเกิร์ตและการผลิต” ณ อาคาร Sc.07

วันที่ 21 มกราคม 2567  เวลา 09.00-16.00 น. โรงเรียนบึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ พร้อมคณะครู จำนวน 285 คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ “Python” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ  ในหัวข้อ “การตรวจพิสูจน์ลายมือ”  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “การย้อมสีแบคทีเรีย”  สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ  “ความหนืดของของเหลว” สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “กายวิภาคสัตว์มีกระดูกสันหลัง” และสาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การสกัดเพื่อแยกสารอินทรีย์” ณ อาคาร Sc.07 อาคาร Sc.08 และอาคารวิทยวิภาส