ประกาศผลการประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 18 สิงหาคม 2566  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลตามรายชื่อดังนี้

ประเภทอุปกรณ์สาธิต
รางวัลชนะเลิศ  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพงศ์ ชาชิโย ชื่อสื่อการสอน “ชุดทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊ส” โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางพิไลลักษณ์ ศิริสุรวงศ์ ชื่อสื่อการสอน “Colorful flower Transition Complex” โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธวัชชัย แก้วสะอาด ชื่อสื่อการสอน “Electical Circuit Kits for Technology Design” โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชย นางสาวรัตนา สุทำมา ชื่อสื่อการสอน “VSEPR Card game” โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลชมเชย นายสุทธิรักษ์ นิลาลาด ชื่อสื่อการสอน ชุดสาธิตการเกิดสนามแม่เหล็กรอบลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
รางวัลชมเชย นางสาวณิชาพัฒน์ โคตะมะชื่อสื่อการสอน “Bio challenge” โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์
รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสราวุฒิ สุริยา ชื่อสื่อการสอน “การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ METAVERSE โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐพัชร์ งานไว ชื่อสื่อการสอน “การกำหนดระบบสุริยะ” โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางอาทิยา ขาวประภา ชื่อสื่อการสอน “การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม” โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชย นายจักริน งานไว ชื่อสื่อการสอน “สื่อวีดีทัศน์แบบนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง เอลนีโญ ลานีญา” โรงเรียนพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น