งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 14  กันยายน  2566  เวลา 13.00-15.00 น. ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  ณ ห้องวิทยวิภาส 1  อาคารวิทยวิภาส มี ผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร  ผู้เกษียณอายุราชการในปีที่ผ่านมา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน  พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ ซึ่งในปี พ.ศ. 2566  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เกษียณอายุราชการ รวม 3 ท่านได้แก่

1. นางวิรพันธ์ รามจาตุ   หัวหน้างานคลังและพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
สังกัดกองบริหารงานคณะ
2. นางบุญถม ราชเหลา  พนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา
3. นายคง ชัยโชติ ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง (ส 2)  สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา

ต่อมา  ผศ.ดร. อังคณา  บุญยืด  คณบดี  เป็นประธานกล่าวแสดงชื่นชมยินดีแก่ผู้เกษียณ ความตอนหนึ่งว่า
“ในโอกาสการครบรอบการทำงานของการรับราชการประจำปี พ.ศ. 2566 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรที่ทำงานครบรอบซึ่งจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน คือ   1. นางวิรพันธ์ รามจาตุ  2. นางบุญถม ราชเหลา    3. นายคง ชัยโชติ   ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ทุ่มเทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งสำคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนี้พี่ๆ บุคลากรทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคลากรในสายสนับสนุน ซึ่งท่านได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มาตลอดระยะเวลาของการทำงานที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และมีจิตใจที่แจ่มใส ตลอดไป”

ต่อมา คณบดีเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน  การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณ  การรำบายศรี  พิธีบายศรีสู่ขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ข้อมือเพื่อความเป็นศิริมงคล และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงประกอบเพลงจากบุคลากรประเภทสนับสนุน ในชุด “สาวกันตรึม” คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น