คณะวิทยาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การปฎิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาปลาย 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2565  เวลา  10.00-12.00 น.  ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2565   มีนักศึกษาชั้นปีที่  4 เข้าร่วมกว่า 100 คน   ณ  ห้อง  5101  อาคาร SC.05   ในหัวข้อ  “การเตรียมความพร้อมก่อนไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา”“การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า”  วิทยากรโดย  ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.ชูศักดิ์  พูนสวัสดิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  ผศ.ดร. ณกร  วัฒนกิจ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  และการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ  “การรักษาพยาบาล และประกันอุบัติเหตุ”  โดย นางกัลยา  อารยางกูร  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มข. และการแนะนำ  “ระบบสารสนเทศกลางในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดย นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา และนางสาวจิราพัชร  แสนแก้ว ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

               วัตถุประสงค์ของการจัดการปฐมนิเทศครั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา ทำให้บุคคลภายนอกจดจำนักศึกษาในฐานะ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจในการไปปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะแนวทางการรับมือกับปัญหาหรือสภาวะกดดันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านรักษาพยาบาลในขณะที่ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานนอกเขตพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาลของตนได้