เริ่มแล้ว!! การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

วันที่ 4 เมษายน 2567  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีเปิด “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21”   โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขัน   มี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการจัด การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21th Thailand Biology Olympiad: 21th TBO) ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2567 เพื่อจัดแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงในวิชาชีววิทยา ที่ผ่านการอบรมจาก สอวน. ค่าย 2 จำนวนทั้งสิ้น 99 คน ประกอบด้วย นักเรียนตัวแทนจากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่  ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์  ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ  ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา  ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักเรียนโควตาจาก สสวท.

นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์ผู้แทนจากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ ครูสังเกตการณ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะกรรมการจากมูลนิธิ สอวน. สสวท. และ สพฐ. นักศึกษาพี่เลี้ยง คณะกรรมการดำเนินงานจากศูนย์เจ้าภาพและผู้สังเกตการณ์จากศูนย์เจ้าภาพปีถัดไป รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ในปี พุทธศักราช 2567 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น กระผมขอขอบคุณ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มูลนิธิ สอวน.ที่ให้โอกาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคมอีกทางหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นพัฒนาทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบริการวิชาการต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แขนงต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยมาตลอด 60 ปี จนบัดนี้ ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก”

ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี กล่าวรายงานว่า “ในนามคณะวิทยาศาสตร์ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มูลนิธิ สอวน. ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2541 โดยตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร มราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ และเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่

  1. เพื่อสอบวัดความสามารถทางชีววิทยาของนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยาทั้ง 13 ศูนย์ทั่วประเทศ และคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเข้ารับการอบรมในค่าย สสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางชีววิทยา และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยาทั้ง 13 ศูนย์ทั่วประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางชีววิทยา การสร้างความสัมพันธ์อันดี การสร้างเครือข่ายของคณาจารย์จากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยา และศูนย์โรงเรียนค่าย 1 สอวน. วิชาชีววิทยา อันจะนำไปสู่การขยายผลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางชีววิทยา แ ละการการเผยแพร่ความรู้ทางชีววิทยาให้กับนักเรียน”

นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  “การจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ในวันนี้ มีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศ เป็นตัวแทนเข้าอบรมในค่ายของ สสวท. ซึ่งจะมีการคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป กระผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่จะดำเนินไปตลอดงานอันสำคัญนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดย ครบถ้วนสมบูรณ์กระผมขอถือโอกาสนี้ แสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ พัฒนาทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรผลงานทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนนำองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ ช่วยพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ มูลนิธิ สอวน. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณาจารย์จากศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอวน. วิชาชีววิทยา ทั้ง 13 ศูนย์ทั่วประเทศ องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูงและขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทุกท่านที่มีความสามัคคี พากเพียรและมุ่งมั่น จนเกิดเป็นงานในวันนี้ขึ้นมา กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอพระบรมเดชานุภาพของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อำนวยพรให้การดำเนินกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ”

ทั้งนี้ในการดำเนินการแข่งขัน จะใช้ข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมูลนิธิ สอวน. คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณาจารย์ผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาชีววิทยา ทั้ง 13 ศูนย์ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส เกณฑ์คะแนนที่ผ่านมาตรฐานจะถูกพิจารณาจำแนกเป็น 3 ระดับ คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติบัตรรางวัลพิเศษ 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด รางวัลคะแนนรวมทฤษฎีสูงสุด รางวัลคะแนนรวมปฏิบัติการสูงสุด รางวัลคะแนนรวมสูงสุดประจำภาคเหนือ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดประจำภาคใต้ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดประจำภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (ยกเว้นนักเรียนจากศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์) และนักเรียนผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมในค่ายของ สสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป

ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ได้ผ่าน .
Facebook: https://www.facebook.com/tbo21kku
Webpage: https://tbo21.kku.net