คณะวิทยาศาสตร์ มข.ต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (EdPEx)

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ผศ. ดร.อังคณาบุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รองผู้จัดการโครงการวมว.-มข.(อาจารย์ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ) หัวหน้าหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มภาระงาน และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะ จำนวน 29 คน เข้าเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องวิทยวิภาส 2 อาคารวิทยวิภาส ในหัวข้อ “การนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร” นำเสนอโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหัวข้อ “การบริหารจัดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.มข.) นำเสนอโดยอาจารย์ ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ รองผู้บริหารจัดการโครงการ วมว.มข. พร้อมตอบข้อซักถาม ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งสองหน่วยงานได้มอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน