ศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศ. ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง ในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 จัดโดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเข้ารับรางวัลจาก รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ