อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ แชร์เทคนิคการทำกราฟิคเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Designing Graphic For Scientific Publication” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ อาจารย์ประจำหลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ ร่วมบรรยายพิเศษและแชร์เทคนิคในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยกราฟิก ซึ่งสามารถนำเทคนิคเหล่านี้มาช่วยเพิ่มความน่าสนใจของงานวิจัยในการเผยแพร่ผ่านวารสารทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมฟังบรรยาย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยี และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมมากกว่า 50 คน