SCi KKU JOB FAIR เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดงาน

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม SCi KKU JOB FAIR   ณ ห้องวิทยวิภาส ๑  อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน  มี ผศ. ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังมองหาสถานประกอบการเพื่อฝึกงานและสหกิจศึกษา ได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเพื่อให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานในสถานะบุคลากรขององค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดยหน่วยงานที่มาร่วมออกบูธเพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและทำงานในองค์กร จำนวน 15 หน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
 2. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
 3. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 4. บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
 5. บริษัท ที ซี ซี เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร
 6. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
 7. บริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด
 8. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 10. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  กสทช. ภาค 2 ขอนแก่น
 11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น
 12. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 3 (จังหวัดขอนแก่น)
 13. สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
 14. บริษัท เอเชียโมดิฟายด์สตาร์ช จำกัด
 15. บริษัท ขอนแก่น น่าอยู่ จำกัด

 

.