กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และ กิจกรรม Diverse Tastes of SCi-KKU

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเบื้องต้นภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ นางสาวสุทธิดา เศรษฐมาตย์ นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 33 คนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเบื้องต้นภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ นางสาวสุทธิดา เศรษฐมาตย์ นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 33 คน

กิจกรรมในวันดังกล่าวนั้น เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับรูปประโยคที่ใช้ในการบริการนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มาขอรับการบริการ รวมถึงยังได้รับความสนุกสนาน ผ่านการเล่นเกมในกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีทั้งบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติทำกิจกรรมและใช้ภาษาอังกฤษด้วยกัน บุคลากรมีคะแนน post test ที่สูงขึ้นกว่า pre-test ทำให้เห็นว่าบุคลากรนั้นมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ทำให้บุคลากรคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพียงเท่านั้น ยังช่วยให้ทุกคนมีความมั่นใจที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

หลังจากนั้นในช่วงเย็น เวลา 16.30 น. คณะฯ ได้จัดกิจกรรม Diverse Tastes of SCi KKU ณ SCi-Square โดยภายในงานมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาไทยและต่างชาติร่วมงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา บุญยืด คณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม Diverse Tastes of SCi KKU มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติได้ร่วมกันจำหน่ายอาหารต่าง ๆ ทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ และสินค้าอื่น ๆ รวมถึงจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น เสื้อคณะฯ บัตรละครเวทีคณะวิทยาศาสตร์ (WHY ME?) จากกลุ่มชุมนุมการละคร บูธดูดวงจากนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีวงดนตรีจากนักศึกษาบรรเลงให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมที่ทั้งเอร็ดอร่อย เพลิดเพลิน และสนุกสนานไปพร้อมกัน