บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

วันที่ 6-7 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในวันที่ 6 มกราคม 2567 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  พร้อมคณะครู 120 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์  ในหัวข้อ “การหาความต้านทานโดยใช้วิทสโตนบริดจ์”ณ อาคาร Sc.08 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ  ในหัวข้อ “ปฎิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์” และ หัวข้อ “ปฏิบัติการทาง DNA” ณ อาคารวิทยวิภาส วันที่ 7 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะครู 65 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “ปริมาณสัมพันธ์” ณ อาคาร Sc.08  และสาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “การย้อมสีแบคทีเรียและศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์” ณ อาคาร Sc.07   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมคณะครู 36 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาฟิสิกส์  ในหัวข้อ “ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย” และหัวข้อ “เครื่องชั่งความถ่วงจำเพาะ”  ณ อาคาร Sc.08