คณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  14.00 น.  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ. ดร.ศุจีภรณ์  อธิบายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  ผศ. ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากร  เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ  ผศ. ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ  ห้องประชุมรับรอง  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น