คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรม สีฐานเฟสติวัล 2566 “บุญสมมาบูชานาค”

วันที่ 25  พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์  นำโดย ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รศ.ดร.คัชรินทร์  ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.คทาทัธ ตั้งกาญจนวง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์  อ. ดร.สุขุม เรืองไชย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  หัวหน้างาน  นักศึกษา บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ ในพิธีเปิดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566  ณ บริเวณหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันที่ 27  พฤศจิกายน  2566  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมจัดขบวนแห่กระทง พร้อมได้แสดงความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานดังกล่าวบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน