ตัวแทนศิษย์เก่าและบุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 21 สิงหาคม 2566  เวลา 11.00 น. ตัวแทนศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้ามอบเงินรายได้ที่เกิดจากโครงการแก้วที่ระลึกสาขาวิชาฟิสิกส์ เข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมี ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ ผศ. ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์ รศ. ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ และ ศ. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ  เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาต้น