การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการควบรวม หลักสูตรและกิจกรรมแนะนําหลักสูตร SCiKKU+

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการควบรวม หลักสูตรและกิจกรรมแนะนําหลักสูตร SCiKKU+   ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส โดยมี ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี  กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก  รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการควบรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมตอบข้อซักถาม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดําเนินการควบรวมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และกิจกรรมแนะนําหลักสูตร SCiKKU+    วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้หลักสูตรได้ทราบแนวทางการดำเนินการควบรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงแนวทางการบริหารหลักสูตร เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินงาน แนวปฏิบัติการควบรวมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น