คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. อ.ดร. สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รศ. ดร.โสภณ  บุญลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. Dr. Kozue Matsui  Asst. Prof. Dr. Yuma Ozaki  ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารงานคณะวิยาศาสตร์ อาคาร Sc.06 ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติครั้งที่ 7 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยทางด้านเห็ด รา  และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และด้านอื่นๆ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566