ตัวแทนศูนย์ สอวน.สาขาวิชาเคมี รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยมี รศ.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ ผศ.แพรวพรรณ กาศรุณ และ อ.เกษรินทร์ งามดี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลเหรียญเงิน นายธีทัต ลิมปกรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รางวัลเหรียญทองแดง นางสาวธนพร นาใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) นายศุกลวิชญ์ ประโคทัง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางสาวกุลจิรา โอนากุล โรงเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เกียรติบัตร นายก้องภพ เริ่มรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกัญญาณัฐ กลมสอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)