คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มีผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 17 คน นำโดยคณบดี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี ผู้บริหารประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ผู้ชวยคณบดีฝ่ายบริหาร  หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภาระงาน โดยมี ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรให้การต้อนรับ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร Thailand Quality Class Plus : People (TQC Plus: People) และคณะวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ EdPEx ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์จะได้รับการเข้าตรวจประเมิน EdPEx300 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2567  โอกาสนี้ คณบดี เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น