เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้วยค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE TOUR) ครั้งที่ 35

วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจำนวน 117 คน ร่วมกันจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE TOUR) ครั้งที่ 35 ณ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 66 คน ซึ่งในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นการนำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำ STEM มาบูรณาการ รวมถึงเป็นการสร้างทักษะความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมีเหตุผลให้กับนักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายฯ โดยในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 มีการจัดพิธีเปิดค่ายฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนศักดิ์ ถิร์รัชช์บวรชัย ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านแฮด และนางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ให้การกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมี ผศ. ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน นักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายฯ ได้รับทักษะและความสนุกสนาน รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำงานด้วยกันได้ และหลังจากการจบค่ายฯ พบว่านักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายฯ มีผลคะแนนสอบหลังเรียนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบจากคะแนนสอบก่อนเรียน มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิทยาศาสตร์จากการทดลองที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ของ “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE TOUR)” ได้ที่ Facebook page : ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น || ลิงก์ https://www.facebook.com/SCIENCETOUR