การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น  พร้อมคณะครูจำนวน 60 คน  ในสาขาวิชาชีววิทยา หัวข้อ  “กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง”  “การสกัด DNA จากเซลล์พืช หรือเซลล์สัตว์ และการตรวจสอบ DNA  ที่สกัดได้ด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซิส”  สาขาวิชาเคมี หัวข้อ “การสกัดเพื่อแยกสารอินทรีย์โดยใช้สมบัติกรดเบส”  “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” สาขาวิชาฟิสิกส์  หัวข้อ “การวัดความหนืดของของเหลว”  “โมเมนต์ความเฉื่อยและการหมุน”  สาขาวิชาจุลชีววิทยา หัวข้อ “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์”  “การสกัด DNA ของแบคทีเรีย และตรวจคุณภาพด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสง” สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หัวข้อ “การทำโครงงานคณิตศาสตร์”  “คณิตศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม Python ขั้นแนะนำ” ณ อาคาร Sc.08 อาคาร Sc.07  คณะวิทยาศาสตร์