หลักสูตรปริญญาโท

❑ สาขาวิชา ชีววิทยา

สาขาวิชา ชีววิทยา
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2565 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2561 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 2565 ปริญญาโท 0.- 35,000.- 0.-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 2560 ปริญญาโท 0.- 35,000.- 0.-

❑ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์บูรณาการ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์บูรณาการ
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) 2561 ปริญญาโท 0.- 0.- 25,000.-
2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 2565 ปริญญาโท 25,000.- 40,000.- 0.-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 2560 ปริญญาโท 25,000.- 40,000.- 0.-

❑ สาขาวิชา ฟิสิกส์

สาขาวิชา ฟิสิกส์
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส 2566 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2561 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 2561 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-

❑ สาขาวิชา ชีวเคมี

สาขาวิชา ชีวเคมี
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ) 2561 ปริญญาโท 0.- 0.- 25,000.-

❑ สาขาวิชา เคมี

สาขาวิชา เคมี
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 2561 ปริญญาโท 0.- 0.- 25,000.-
2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร 2565 ปริญญาโท 0.- 0.- 25,000.-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2560 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-

❑ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2560 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-

❑ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2560 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2559 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2564 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-

❑ สาขาวิชา จุลชีววิทยา

สาขาวิชา จุลชีววิทยา
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2564 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-

❑ สาขาวิชา สถิติ

สาขาวิชา สถิติ
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.)
ระดับการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2564 ปริญญาโท 25,000.- 0.- 0.-