โครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (LAB โรงเรียน)

ข่าวสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประชาสัมพันธ์สําหรับโรงเรียนที่สนใจในการอบรม

โครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยโรงเรียนสามารถเลือกหัวข้อในการอบรมได้ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้