การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานในหัวข้อ “การสร้างพลังบวกในการทำงาน”

วันที่ 25  มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อ  “การสร้างพลังบวกในการทำงาน” ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 30 คน  โดยมี ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี เป็นประธาน ต่อมา อาจารย์ ดร.ธนศักดิ์ จันทศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว อาจารย์วิภาวี ใจกว้าง  อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และอาจารย์วิราพร  จันทศิลป์ นักจิตวิทยา  ประจำศาลแขวงดุสิตและนักวิจัยอิสระ ได้บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังบวกในการทำงาน” หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการปฏิบัติงาน” และ หัวข้อ “การสร้างความประทับใจด้วย Service Mind”  วัตถประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการคิดบวกต่อตนเอง มีทักษะการคิดบวก พัฒนาทักษะการทำงาน การติดต่อประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ให้เกิดความประทับใจ สามารถช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานได้