ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “สัตว์ประหลาดจากพันธุวิศวกรรม” ณ ห้อง 8412 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ Sc.08  วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.  มี ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงศ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววรัมพร ชูมณี   โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณภัทร แก้วจันทร์   โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา  จังหวัดศรีษะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เบญจทิพย์ ทาสมบูรณ์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย

รางวัลชมเชยมี 5 รางวัลได้แก่

  1. นางสาวสุทัศนีย์ กุก่อง  โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
  2. นางสาวกันตยา สุนทรา  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  จังหวัดยโสธร
  3. นางสาวณัฐชยา ชัยเจริญ  โรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่น
  4. นางสาววาสนา นิ่มนวม  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  5. นายธีรยุทธ  วงค์อินตา  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  จังหวัดร้อยเอ็ด

.