ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 และปี 2566

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.00-17.00 น. สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ ผศ. ดร.อังคณาบุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คุณเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล  (กรรมการผู้จัดการ Bangkok Molecular Genetics Company Limited) นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์  บุคลากร  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ได้แก่

  1. นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ  รุ่นที่ 14 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 23 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ จำกัด
  2. นางสาวพนิดา ตัณฑ์ประศาสน์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา รุ่นที่ 11  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 20  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ได้แก่

  1. นายพลลักษณ์ คงสวัสดิ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ รุ่นที่ 23  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 32  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์
  1. ดร.ทศพงศ์ พวงบุรี ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี รุ่นที่ 37  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 46   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Digital Marketing Strategist & Data Analysis Specialist บริษัท มาย เฟื่องฟู จำกัด