มข.แถลงข่าวจัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 66” ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2566   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2566 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องสารสิน  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และ ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชน

“งานปีนี้จัดภายใต้หัวข้อหลัก “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG”  หัวข้อย่อย “เรียน – เล่น – งาน – อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และหัวข้อพิเศษในวาระการเฉลิมฉลอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 60 ปี ” Science in Creative Generation “วิทยาศาสตร์ในยุคแห่งการสร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อสังคม”  ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึ้นกับ เด็ก ๆ น้อง ๆ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  และผู้สนใจ ได้เข้าใจถึงวิทยาศาสตร์  ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นใหม่  เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และทุกคนได้เรียนรู้ จาก นิทรรศการภายในงานของแต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์  นิทรรศการของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในปีนี้เราได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมจัดแสดงในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้ ได้เข้าใจความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีหลากหลายด้านและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ปีนี้ มีความพิเศษกว่าทุกปี คือ เป็นการร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม ซึ่งปกติทุกปี จะจัดที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากการจัดนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์แล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญความรู้ในทุกๆด้าน จึงได้มีการเชิญชวนให้คณะ หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้ ด้วย และปีนี้เราใช้ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับเด็กๆ นักเรียน ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจที่เข้ารับชมงานจะได้รับความสะดวกในการเข้าชมงาน

“การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 นี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และสร้างทัศนคติ แนวความคิดและสำนึกแก่เยาวชนของชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนจากการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การจัดกิจกรรมในระดับประเทศ ต่อไป”

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดเผยว่า ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2566 นี้ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ (อพ.สธ.) นิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ

ในส่วนของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย ภูมิปัญญาวิถีไทย นักวิทยาศาสตร์ไทย และนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่าง 1 รวมทั้งนิทรรศการที่ น่าสนใจจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษที่น่าสนใจจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Stamp ผ้า (พิมพ์ผ้าด้วยยางลบ) กิจกรรมสาธิตการขึ้นรูปเชรามิกด้วยแป้นหมุน นิทรรศการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการจากสาขาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการจากบริษัท เอช โรโบติกส์ จำกัด นิทรรศการจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จ.ขอนแก่น นิทรรศการจาก ปตท.สผ. สินภูฮ่อม และนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น

สำหรับ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   ได้กำหนดให้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์การจัดงานที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ในทุกๆ ปี

ซึ่ง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 16  -18  สิงหาคม 2566 นี้  มีกำหนดจัดขึ้น ที่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมน่าสนใจทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย

– การจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
– นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
– นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
– นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานนักวิจัย  ผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
– นิทรรศการของกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางของคณะฯ รวมทั้งนิทรรศการของ หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น  อุทยานวิทยาศาสตร์ มข.  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
– นิทรรศการจากคณะต่างๆ ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเศรษฐศาสตร์  โครงการ (วมว.มข.)

ชมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/KKUScienceWeek 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://kku.world/djb4a