ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน พสวท. ในโอกาสได้รับทุน “Tokyo Global Partner Scholarship Program” เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นายวงศกรณ์  วงศ์ลา นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ระดับปริญญาโท นักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุน “Tokyo Global Partner Scholarship Program” เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Biological ScienceTokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น