วิดีโอแนะนำอาคาร/ที่ตั้งสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ มข.

วิดีโอแนะนำอาคาร  ที่ตั้งสาขาวิชาต่างๆ/ศูนย์เครื่องมือกลาง ในคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น