คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนศรีกระนวน วิทยาคม จ.ขอนแก่น

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์  จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการในสาขาวิชาฟิสิกส์ หัวข้อ “โมเมนต์ความเฉื่อยและการหมุน” “การใช้ออสซิลโลสโคป” และ “การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าและเลนส์นูน” สาขาวิชาชีวเคมี หัวข้อ การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ (DNA plasmid) จากแบคทีเรียและการวิเคราะห์และแยกขนาดของพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส” (ณ ห้อง7326 อาคารวิทยาศาสตร์ Sc.07) และสาขาวิชาเคมีในหัวข้อ “การไทเทรตกรด-เบสและ การเตรียม  สารละลายเบสมาตรฐาน

โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครูและนักเรียน จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาเคมีในหัวข้อ “เซลล์กัลวานิก” “ศึกษาและทดสอบสมบัติหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์” “ตารางธาตุ: สมบัติของธาตุและรูปร่างโมเลกุล” สาขาวิชาชีววิทยา หัวข้อ “การสังเคราะห์ด้วยแสง” “อาณาจักรสัตว์” และสาขาวิชาฟิสิกส์ หัวข้อ “การหักเหผ่านปริซึมและการแทรกสอดผ่านเกรดติง”

โรงเรียน ศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  พร้อมคณะครูและนักเรียน จำนวน 70 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “ปริมาณสัมพันธ์”  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในหัวข้อ Excelatic (คณิตศาสตร์กับ Excel) ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ SC.08