คณะวิทยาศาสตร์ รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

วันที่ 3  มกราคม 2567  เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  และ ผศ. ดร.สุจิตรา อำนวยพาณิชย์  ในนามหัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 สาขาวิชาเคมี  รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยในรูปแบบการยอมรับร่วม (peer evaluation) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3  ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการรับรองในองค์ประกอบที่ 1,2 และ 6 จาก โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ศ. ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้แทนมอบให้แก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการจำนวน 11 ห้องปฏิบัติการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น