คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการปฐมพยาบาลและ การกู้ชีพเบื้องต้น”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 08.30 – 16.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ  “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น” ณ  ห้อง วิทยวิภาส 1   มี คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน โดยแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย  กลุ่มละ 50 คน  มีวิทยากรได้แก่ นายก้องหล้า แสนพันธุ์   หน่วยกู้ชีวิต(CPR)  งานบริหารการแพทย์ ฝ่ายการแพทย์  นางสาวปาริดา  นาหนองตูม   หอผู้ป่วย สว.ชั้น15  งานการพยาบาล SMC   นางสาวกวิสรา  หลุ่งเป้า  หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต 4ข1  งานการพยาบาลอายุรกรรม 1  และ นายอานนท์ ธุริวรรณ หอผู้ป่วย 4ก งานการพยาบาลอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โดยทีมวิทยากร ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการช่วยฟื้นคืนชีพ”  การช่วยเหลือผู้สำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกันทางเดินหายใจ” “การประเมินและตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บ” “การทำ CPR  (Cardiopulmonary Resuscitation) ที่ใช้ฟื้นคืนชีพให้ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกลับมามีชีพจรดังเดิม” และการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต  วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้และทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง ลดความรุนแรงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุต่างๆ และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างมีประสิทธิภาพ