รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. สาขาชีววิทยา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ TBO21

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาชีววิทยา ทั้ง 6 คน ได้แก่

1. นายธีร์ ม้าทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
2. นายจุลศักดิ์ ดาดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
3. นายดนุสรณ์ ภาระเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
4. นายเนติภูมิ ดวงเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
5. นายมงกุฎเพชร ปากเสนาะ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
6. นางสาวฌิโนทัย ไชยยันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม

เจอกันที่ TBO21th ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 4 – 8 เมษายน 2567
📍📍 https://tbo21.kku.net/index.ph