บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครู 45 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การหาปริมาณอะลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ำอัดลม” สาขาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ “การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ (DNA plasmid) จากแบคทีเรียและการวิเคราะห์และแยกขนาดของพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส”

และโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครูกว่า 80 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ และการตรวจสอบดีเอ็นเอที่สกัดได้ด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส” “การสังเคราะห์ด้วยแสง” สาขาวิชาฟิสิกส์ หัวข้อ “โมเมนต์ความเฉื่อยและการหมุน” และสาขาวิชาเคมี “การหาปริมาณอะลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ำอัดลม” ณ อาคาร Sc.07 และอาคาร Sc.08  คณะวิทยาศาสตร์