คณะวิทยาศาสตร์สร้างโปรแกรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่นิเวศเชิงพาณิชย์ “งานวิจัยดีต้องขายได้”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. รศ.ดร. ศรีประจักษ์ ครองสุข รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. โสภณ บุญลือ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และ ผศ.ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ทำการหารือกับ คุณเมธา จารัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CIP Value Co., Ltd. ตัวแทนภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ให้เข้าสู่นิเวศนวัตกรรมในระดับชาติ และมุ่งสู่นานาชาติต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานเบื้องต้น คือ ความตั้งใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และความพร้อมของนักวิจัยในการอบรมในกรอบระยะเวลา 2 วัน (online) เพื่อสร้างแผนที่นำทางนวัตกรรมเข้าประกวด สำหรับ 4 ทีมที่เข้ารอบจะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นแบบ one-on-one กับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโอกาสของธุรกิจนวัตกรรมในที่สามารถปรับใช้จริงได้ การพัฒนา Business Model และการทำการตลาดเบื้องต้น รวมไปถึงวิธีการหาผู้ร่วมทุน หรือ VCโปรดติดตามรายละเอียดของโปรแกรมและวันเวลาของการอบรมต่อไป ผู้ให้ข้อมูล รศ. ดร. รินา ภัทรมานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและประธานกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์