การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25

วันที่ 18  มีนาคม 2566 เวลา  08.30-17.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  ครั้งที่ 25  ณ  อาคารวิทยวิภาส  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการในระดับปริญญาตรี   เพื่อเป็นเวทีให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยของตนสู่สาธารณชน  อันจะแสดงถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัยของตัวนักศึกษาเอง  รวมไปถึงคณะ และมหาวิทยาลัย   โดยมี รศ. ดร.รจนา  บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม    มีคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  กว่า 200 คน  การจัดประชุมครั้งนี้  มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง Startup Inspired : แรงบันดาลใจจากจุดเริ่มต้นของนักเคมี สู่การเป็นผู้ประกอบการ” วิทยากรโดย ดร.ลัญจกร อมรกิจบำรุง กรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลัง แบรนด์ ไฮด์แอนด์ซีค

         รศ. ดร.รจนา  บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวว่า “โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี เป็นการฝึกฝนนักศึกษาให้สามารถประมวลความรู้  ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนมาเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ หรือแก้ปัญหาโจทย์วิจัยผ่านการทดลอง และลงมือปฏิบัติทั้งในแบบเชิงลึกและเชิงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และผลการศึกษาวิจัยสู่สาธารณชน คณะวิทยาศาสตร์  จึงจัดให้มี “การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี” ครั้งที่ 25  ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  ให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยอันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม  ซึ่งการทำงานร่วมกัน ณ ปัจจุบันการเรียนรู้วิชาการข้ามศาสตร์ เป็นสิ่งจำเป็นในโลกปัจจุบัน โดยการประชุม แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาย่อยได้แก่  1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ  3. กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ มีจำนวนผลงานที่นำเสนอรวม 173  เรื่อง แบ่งเป็น การนำเสนอแบบบรรยาย 93 เรื่อง แบบโปสเตอร์ 80 ผลงาน  และมีนักศึกษาเข้าร่วม 263 คน” 

ผลการนำเสนอในรูปแบบบรรยายและการนำเสนอผลงในรูปแบบโปสเตอร์ รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่นี่