สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมค่ายฟิสิกส์สัญจร ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “ค่ายฟิสิกส์สัญจร” ครั้งที่ 22  ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2566  มี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า 130 คน อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่  อ. ดร.นวเดโช ชาญขุนทด  อ. ดร.ไชยพงษ์  เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์  มีนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวกว่า 100 คน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ และปรับทัศนคติต่อการเรียนส่งเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการให้แก่น้อง ๆ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานการศึกษา  ผ่านการปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ การทำปฏิบัติการแลป และยังเป็นการก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ จนกระทั่งสามารถนำไปปรับใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการกล้าคิด กล้าแสดงออกทางวิชาการและด้านอื่นๆอย่างถูกต้อง สร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ระหว่างโรงเรียนกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย