นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์พร้อมเพื่อนต่างคณะ จัดการแสดงละครเวทีคณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ “ Physical Theatre ” ในเรื่อง ” WHY ME ? Is it my DNA? “

วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์พร้อมเพื่อนต่างคณะ จัดการแสดงละครเวทีคณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ “ Physical Theatre ”ในเรื่อง” WHY ME ? Is it my DNA? ” ณ โรงละคร FA Theatre คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้ารับชมมการแสดงดังกล่าว โดยเป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์สาวทั้งสามคนที่อุทิศตน มุ่งมั่น ทำการทดลองจนประสบผลสำเร็จ แต่แล้วกลับเกิดเหตุที่ต้องทำให้ชื่อของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่ปรากฏในผลงานของพวกเขาที่สร้างมากับมือ.

Physical theatre คือ ลักษณะของการแสดงละครที่ใช้ร่างกายและจิตใจของนักแสดงเป็นพื้นฐานสำคัญ โดยยึดหลักความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและพื้นที่รอบๆตัว physical theater ถือเป็นการสร้างสรรค์ที่นักแสดงและนักออกแบบท่าทางร่วมกันสร้างการเคลื่อนไหว โดยอาศัยร่างกายของนักแสดงเป็นหลัก โดยใช้เทคนิคการแสดงสด (improvisation) ไม่ใช้บทละครหรือวรรณกรรม แต่สร้างสถานการณ์โดยอาศัยอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เชือก ผ้า ตลอดจนการเต้นรำประกอบการแสดงเรื่องราว โดยไม่อาศัยภาษาพูด

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และนักศึกษาคณะอื่น ๆ ได้มีโอกาสฝึกทักษะและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ