ประกาศผล การแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ประกาศผล การแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication)
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศได้แก่  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาวสารคาม

รางวัลชมเชยมี 2 รางวัลได้แก่

  1. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
  2. โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

ดาวน์โหลดผลการแข่งขันได้ที่นี่