สาขาจุลชีววิทยาจัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00-16.00 น.   สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเจิมขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีคณาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยา เจ้าหน้าที่ประเภทสนับสนุน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาจุลชีววิทยาร่วมงาน  โดยมี รศ. ดร. วิไลลักษณ์  ศิริพรอดุลศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชา  กล่าวเปิดงานประชุม กิจกรรมมี การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย(Oral Presentation) ของนักศึกษา จำนวน 17  ผลงาน พร้อมตอบข้อซักถาม  ภายหลังการนำเสนอผลงานได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัย ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยแบบบูรณาการอีกด้วย