คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.ดร.อังคณาบุญยืด คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ในการประชุมคณะกรรมการ ฯ สัญจร นำโดย นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส ๑ ชั้น ๑ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ ต่อมา คณบดี ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังอุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะฯ ร่วมกับ ก.จ.ม. เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในด้านจรรยาบรรณของคณะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น