ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566 อ. ดร.ภาณุวัตร เหลืองชัยศรี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2566  วันที่ 4 ธันวาคม 2566